Schwarz Rot Gold
Reflektion, Foto
Larochette Luxemburg 2008